تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

فصلنامه چشم پزشکی نگاه شماره ۴ – زمستان ۸۲

فصلنامه چشم پزشکی نگاه شماره ۴ – زمستان ۸۲