تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

فصلنامه چشم پزشکی نگاه شماره ۱۱ – پاییز ۸۴

فصلنامه چشم پزشکی نگاه شماره ۱۱ – پاییز ۸۴