تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

سیاست های اصلی و اهداف کلان بیمارستان نگاه

سیاست های اصلی بیمارستان

 • ارائه خدمات با کیفیت و ایمن بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار
 • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منطبق بر بروزترین روش های علمی
 • ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و تشخیصی از طریق پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 • جذب کارکنان خبره
 • حفظ کارکنان نمونه و عدم تعدیل نیرو
 • انجام امور ارائه خدمات مبتنی بر رضایت بیمار و همراه
 • تکریم ارباب رجوع و برخورد محترمانه
 • داشتن یک نفر همراه
 • عدم برونسپاری بخش های بالینی و اتاق عمل
 • برونسپاری بخش های پاراکلینیک و پشتیبانی در صورت زیان ده بودن
 • برونسپاری خدمات و واحدهایی که باعث افزایش درآمد بیمارستان می شوند (از قبیل IPD، …)
 • خرید تجهیزات پزشکی بعد از تصویب در کمیته اقتصاد دارو درمان و تجهیزات پزشکی و مصوبه هیئت مدیره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح نگاه
 • تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق درآمد اختصاصی بیمارستان و سرمایه گذاری سهامداران

بودجه بندی بر اساس برنامه های پیش بینی شده در سال جدید مالی

 • توسعه ساختاری و فیزیکی بیمارستان منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت

اهداف کلان

 • بهبود مستمر کیفیت خدمات تشخیصی، درمانی
 • حفظ و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان
 • مدیریت بهینه منابع بیمارستان (سرمایه‌های انسانی و مالی ، تجهیزاتی و اطلاعاتی )
 • پیشگیری و ارتقاء سلامت در ۴حیطه (بیماران، کارکنان، جامعه و محیط زیست)