تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیست و یکمین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی –  ۱۴دی ۱۴۰۲

تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیست و یکمین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی –  ۱۴دی ۱۴۰۲

بیست و یکمین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی – ۱۴دی ۱۴۰۲