تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیست و سومین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی –  ۱۰خرداد ۱۴۰۳

تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیست و سومین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی –  ۱۰خرداد ۱۴۰۳

بیست و سومین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی – ۱۰خرداد ۱۴۰۳