تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیست و دومین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی –  ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیست و دومین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی –  ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

بیست و دومین سمینار (مجازی) بیمارستان نگاه با امتیاز بازآموزی – ۱۷ اسفند ۱۴۰۲