تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

 -جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی استرابیسم، عیوب انکساری، جراحی کاتاراکت

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه۱۴ – ۱۶ مطب
یکشنبه
دوشنبه۱۴ – ۱۶ مطب
سه شنبه۱۰ – ۱۲ بیمارستان
چهارشنبه۱۰ – ۱۲ بیمارستان۱۴ – ۱۶ مطب
پنجشنبه