تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های شبکیه

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه۱۶ – ۲۰ مطب
یکشنبه
دوشنبه۱۶ – ۲۰ مطب
سه شنبه۱۶ – ۲۰ مطب
چهارشنبه
پنجشنبه۱۰ – ۱۴ بیمارستان