تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی عیوب انکساری، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه۱۶ – ۲۰ مطب
یکشنبه۱۸ – ۲۰ بیمارستان
دوشنبه۱۶ – ۲۰ مطب
سه شنبه
چهارشنبه۱۶ – ۲۰ مطب
پنجشنبه