تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه
یکشنبه۱۴ – ۱۶ بیمارستان
دوشنبه
سه شنبه۱۴ – ۱۶ بیمارستان
چهارشنبه
پنجشنبه