تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

1 2 3 7