تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

کلینیک گلوکوم و عصب بینائی (آب سیاه)

زمانی که فشار داخل چشم بالا می رود، عصب بینایی دچار آسیب می شود. به مجموعه ای از این شرایط، گلوکوم یا آب سیاه گفته می شود. عصب بینایی قسمتی است که تصاویر را از ته چشم دریافت و به مغز انتقال می دهد تا درک بینایی شکل بگیرد. اگر این قسمت آسیب ببیند، فرد دچار کم بینایی و نابینایی می شود. این بیماری از کودکی تا بزرگسالی ممکن است ایجاد شود. پزشکان زبردست قادرند این بیماری نابیناکننده قابل پیشگیری را تشخیص و درمان نمایند. کلیه تکنولوژیهای مدرن تشخیصی مانند پریمتری، UBM و انواع دستگاههای لیزر و جراحی اختصاصی گلوکوم در بیمارستان نگاه در دسترس می باشد.

کلینیک گلوکوم و عصب بینایی(گلوکوم)

 ساعت ۸-۱۰ساعت ۱۰-۱۲ساعت ۱۲-۱۴ساعت ۱۴-۱۶ساعت ۱۶-۱۸ساعت ۱۸-۲۰
شنبهنسیم عمو هاشمیوحیدرضا حکمت

یکشنبهزهره بهروزیزهره بهروزینسیم عمو هاشمی
دوشنبه


سه شنبهوحیدرضا حکمت
چهارشنبه
نسیم کوهستانی
پنجشنبه