تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

کلینیک اربیت، پلک و مجاری اشکی(زیبایی)

پلکها قسمتی از پوست است که چشمها را می پوشاند و در حفظ ساختمان چشم نقش اساسی دارد. در این کلینیک پزشکان کارآزموده به درمان بیماریهای پلک و کره چشم می پردازند. از طرف دیگر با بکارگیری دانش و هنر و تجهیزات پیشرفته به جراحی های زیبایی پلک و چشم مشغولند.

کلینیک اوربیت، پلک و مجاری اشکی(زیبایی)

 ساعت ۸-۱۰ساعت ۱۰-۱۲ساعت ۱۲-۱۴ساعت ۱۴-۱۶ساعت ۱۶-۱۸ساعت ۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبهنسرین رفعتیپریسا اشتر نخعی
دوشنبهاحمدعلی فردوسینفیسه منتظرین
احمدعلی فردوسی
بابک باب شریف
بابک باب شریف

محمد اسحاقی
سه شنبهحسین ضیائیحسین ضیائیحسن قاسمی
چهارشنبهنسرین رفعتی
محمد اسحاقی
پریسا اشتر نخعی

محمد اسحاقی

پنجشنبهحسن قاسمی