تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

هیئت مدیره و بازرسین

دکتر فرید کریمیان

دکتر فرید کریمیان

عضو هیئت مدیره

299420395

دکتر علیرضا رمضانی

عضو هیئت مدیره

00000251

دکتر شاهین یزدانی

عضو هیئت مدیره

دکتر ژاله رجوی

نایب رییس هیئت مدیره

00000241

دکتر سید مرتضی انتظاری

رییس هیئت مدیره

00000212

دکتر حمید نوروزی

مدیر درمان و مسئول فنی

دکتر سیامک مرادیان

دکتر سیامک مرادیان

عضو هیئت مدیره

دکتر احمد عظیم زاده

دکتر احمد عظیم زاده

عضو هیئت مدیره